SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

        I.            UVOD IN DEFINICIJE

Naročnik programske opreme TRONpos, spletnih strani programske opreme TRONpos ter ostalih storitev, ki jih za programsko opremo TRONpos ponuja družba Comtron d.o.o., je pred njegovo uporabo seznanjen s splošnimi pogoji in pravili uporabe, ki so dostopni na spletni strani družbe.

Ob registraciji na spletne strani družbe Comtron d.o.o. naročnik soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Ob naročilu programske opreme naročnik vstopa v pogodbeno razmerje z družbo Comtron d.o.o. in potrjuje sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.

IZVAJALEC je družba Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe programske opreme TRONpos.

PARTNER je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je opravila ustrezno izobraževanje in posreduje pri prodaji in najemu pravice za uporabo licence programske opreme TRONpos na ozemlju Republike Slovenije in na podlagi ustrezne pogodbe izvaja podporno storitev.

NAROČNIK je fizična oz. pravna oseba, ki je pridobila pravico do uporabe licence za programsko opremo TRONpos in oseba, ki v svojem ali v imenu podjetja uporablja programsko opremo TRONpos in/ali spletno mesto www.tronpos.si.

 

PROGRAMSKA OPREMA je sestavljena iz:

 •  TRONpos WINDOWS blagajniškega programa in upravljalskega programa BackOffice z navodili za uporabo ali
 •  TRONpos ANDROID blagajniškega programa z navodili za uporabo. 

Del programske opreme je tudi spletno mesto www.tronpos.si.

 

      II.            REGISTRACIJA

Predpogoj za koriščenje brezplačnih in plačljivih storitev, ki jih na spletnem mestu ponuja izvajalec je registracija. Naročnik se zavezuje ob registraciji na spletno mesto in za uporabo programske opreme TRONpos navesti lastne resnične podatke. V nasprotnem primeru gre za hujšo kršitev, za katero je naročnik odškodninsko in kazensko odgovoren.

Z registracijo se naročnik strinja, da se ga po e-mailu, ki ga navede ob registraciji, obvešča o novostih, dopolnitvah, spremembah in akcijah.

Ob registraciji naročnik izbere partnerja, ki je posredoval v zvezi s programsko opremo in kateremu izvajalec izplača posredniško provizijo, v kolikor je partner do nje upravičen.

 

    III.            UPORABA

Naročnik sme uporabljati programsko opremo izključno v namen s katerim je bila razvita in na zakonit način. Prepovedana je zloraba programske opreme za nezakonite in škodljive namene, kot npr. sistematično ročno ali programsko zbiranje podatkov na spletnih straneh, “vdiranje v programsko opremo”. Naročnik se zavezuje, da programske opreme, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Izvajalec ima pravico naročniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme izvajalca ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do programske opreme, dokler kršitev ni odpravljena. Takšno ravnanje naročnika pomeni hujšo kršitev, za katero je odškodninsko in kazensko odgovoren.

 

    IV.            POSLOVNO SODELOVANJE

BRONZE partner – je partner, ki je opravil uvodno izobraževanje in lahko posreduje pri prodaji pravice do uporabe licence programske opreme in pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme.

SILVER partner – je partner, ki je opravil nadaljnje izobraževanje 1. stopnje in lahko posreduje pri prodaji pravice do uporabe licence programske opreme in pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme ter izvaja pogodbeno podporo glede uporabe programske opreme.

GOLD partner – je partner, ki je opravil nadaljnje izobraževanje 2. stopnje in lahko posreduje pri prodaji pravice do uporabi licence programske opreme ali pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme, izvaja pogodbeno podporo glede uporabe programske opreme, samostojno implementira programsko opremo ter izobražuje končne naročnike.

Partner storitev posredovanja pri prodaji pravice do uporabe licence programske opreme opravlja v imenu in za račun izvajalca.

S podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju, partner soglaša z objavo njegovih podatkov na spletnem mestu programske opreme.

 

  i.  PRAVICE IN OBVEZNOSTI PARTNERJA

  BRONZE partner:

  • prodaja pravice do uporabe licence programske opreme naročnikom,
  • posreduje pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme.

  SILVER partner:

  • prodaja pravice do uporabe licence programske opreme naročnikom,
  • posreduje pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravice do uporabe licence programske oprem,
  • naročniku izvaja pogodbeno podporo glede uporabe programske opreme,
  • namešča in implementira programsko opremo s pomočjo izvajalca.

   

  GOLD partner:

  • prodaja pravice do uporabe licence programske opreme naročnikom,
  • posreduje pri sklenitvi najemnega razmerja za koriščenje pravic do uporabe licence programske opreme,
  • naročniku izvaja pogodbeno podporo in osveževanje programske opreme,
  •  samostojno namešča in implementira programsko opremo,
  • vrši uvajanje končnih uporabnikov programske opreme.


  Obveznosti partnerja:

  • posredovanje pri prodaji tiste programske opreme, ki jo je izvajalec pisno odobril,
  • izvajalcu posredovati naročila in podatke naročnikov,
  • vršiti ostale storitve, ki jih predvideva predmet pogodbe pri naročniku programske opreme, če ima le-ta interes za koriščenje teh storitev,
  • predlagati spremembe in izboljšave programske opreme,
  • obveščati izvajalca o pogodbeni podpori pri naročnikih s katerimi je sklenil pogodbo o podpori in osveževanju.

  Partnerju se v času trajanja pogodbe o poslovnem sodelovanju in še 12 mesecev po preteku roka veljavnosti pogodbe, prepoveduje v svojem imenu na svoj ali tujem imenu na tuj račun sklepati posle in opravljati storitve, ki so predmet pogodbe o poslovnem sodelovanju, s strankami izvajalca.

  Partner je za vsako izvršeno prodajo pravice do uporabe licence upravičen do izplačila posredniške provizije. Storitev posredovanja prodaje pravice do uporabe licence je izvršena,  ko partner posreduje izvajalcu naročilo naročnika za prodano pravico do uporabe licence s podatki o naročniku in plačilom licence s strani naročnika.

  Višina provizije za posamezno vrsto storitev posredovanja je določena v Prilogi 1 in Prilogi 2 k pogodbi o poslovnem sodelovanju. Osnova za obračun provizije je prodajna cena programske opreme brez DDV.

  Plačilo provizije izvajalec partnerju izvrši na podlagi prejete fakture, ki jo partner izstavi po izvršeni prodaji s plačilnim rokom 15 dni.

   

        V.            PODPORA

  Podpora se vrši na podlagi veljavne pogodbe o podpori in osveževanju, ali jo izvaja partner s katerim ima naročnik sklenjeno ustrezno pogodo.

  Naročnik, ki ima poravnane vse zapadle obveznosti po pogodbi o podpori in osveževanju je upravičen do:

  • podpore pri uporabi in delovanju programske opreme,
  • odprave prijav,
  • pomoči pri implementaciji novih funkcionalnosti,
  • telefonske podpore,
  • podpore na lokaciji,
  • podpore po elektronski pošti na naslovu tronpos@comtron.si,
  • podpore na daljavo z uporabo internetne tehnologije in programske opreme, ki je preko uporabniškega strežnika dostopna naročniku in izvajalcu.

   

  i.  PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu v najkrajšem možnem času, ki ne sme biti daljši od 5 delovnih dni, prijavil motnje v delovanju programske opreme in s tem izvajalcu omogočil pravočasno odpravo motenj.

   

      VI.            OSVEŽEVANJE

  Osveževalna pogodba je pogodba, iz katere izhajajo pravice in obveznosti izvajalca in naročnika v zvezi z osveževanjem programske opreme TRONpos.

  Osveževanje se vrši na podlagi veljavno sklenjene osveževalne pogodbe in pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence za programsko opremo TRONpos.

  Osveževanje je posodobitev zadnje verzije programske opreme. Zadnjo verzijo programske opreme izvajalec posodobi oziroma dopolni z osveženo verzijo.

  Osvežena verzija vsebuje najnovejše uskladitve z zakonodajo, posodobitve, spremembe, izboljšave programske opreme, novo razvite standardne rešitve, ki jih kot take definira izvajalec in morebitne popravke.

  Osvežena verzija se vedno uporablja oziroma prenaša kot del programske opreme in se ne sme uporabljati ločeno ali na drugem računalniku oziroma sistemu.

  Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku omogočil prenos in uporabo osvežene verzije programske opreme za obdobje od sklenitve osveževalne pogodbe do konca obdobja, za katerega je sklenil osveževalno pogodbo.

  Izvajalec si bo prizadeval, da bo naročniku omogočil namestitev osvežene programske verzije z ustreznimi uskladitvami z zakonodajo vsaj 7 delovnih dni pred datumom, ko spremembe zakonodaje za naročnike postanejo zavezujoče, če bodo vsi pogoji za spremembo zakonodaje vnaprej jasni in znani v primernem času.

   

  i.   PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  Osveženo verzijo programske opreme mora naročnik uporabljati in prenesti kot del programske opreme in je ne sme uporabljati ločeno na drugem računalniku oziroma sistemu za katerega ni bila sklenjena pogodba o nakupu pravice do uporabe licence programske opreme TRONpos.

  Osvežena verzija lahko deloma ali v celoti nadomešča ali dopolnjuje programsko opremo, za katero ima naročnik licenco. Naročnik se zaveže, da bo osveženo verzijo programske opreme sprejel z vsemi obveznostmi in pravicami, ki izhajajo iz pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence za programsko opremo TRONpos.

  Naročnik se zavezuje izvajalca pisno obveščati o potrebnih nadgradnjah zaradi specifičnih zakonskih sprememb, ki se tičejo dejavnosti, zaradi katere ima kupljeno pravico do uporabe licence programske opreme TRONpos.

  Naročnik je upravičen do brezplačne predstavitve novih verzij in obvestil o novostih programske opreme.

   

    VII.            NAČIN SPOROČANJA PRIJAV IN ODZIVNI ČASI PRI ODPRAVLJANJU PRIJAV

  Pravilna je tista prijava, ki jo naročnik posreduje izvajalcu po spletnem portalu www.tronpos.si ali elektronski pošti tronpos@comtron.si.

  Odzivni čas ob prejemu prijave, glede delovanja funkcionalnosti programske opreme, ki otežuje nadaljnje delo in resneje ne ogroža delovnega procesa, varnosti ali zanesljivosti programske opreme in podatkov, je 8 delovnih ur od trenutka, ko izvajalec prejme prijavo.

  Odzivni čas ob prejemu nujne prijave, glede delovanja funkcionalnosti programske opreme, ki onemogoča nadaljnje delo in za nadaljevalno delo ne obstaja alternativna rešitev ter je ogrožen delovni proces, varnost in zanesljivost programske opreme in podatkov, je 6 delovnih ur od trenutka, ko izvajalec prejme prijavo.

  Odzivni čas teče v okviru delovnega časa izvajalca in je čas, ki preteče od trenutka prijave do trenutka vzpostavitve neposrednega kontakta z naročnikom. V odzivnem času izvajalec in naročnik ugotovita utemeljenost prijave in določita termin za odpravo prijave.

  Rok za odpravo prijave ne vključuje odzivnega časa.

  Naročnik mora pri prijavi izvajalcu posredovati naslednje podatke:

  • naziv družbe,
  • številko pogodbe,
  • ime in telefonsko številko pooblaščene osebe za komuniciranje s izvajalcem,
  • podroben opis in specifikacijo konkretne prijave.

   

  VIII.            NAJEM PROGRAMSKE OPREME

  Naročnik lahko od izvajalca najame pravico do uporabe licence programske opreme TRONpos. Najemna pogodba določa pravice in obveznosti naročnika in izvajalca ter storitev osveževanja programske opreme. Najemnina za uporabo licence programske opreme se plačuje mesečno za vsako licenco posebej.

   

      IX.            IZVAJANJE STORITEV IN KOMUNIKACIJA

  Izvajalec storitev izvršuje v rednem delovnem času od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:30. Za delo izven rednega delovnega časa je potreben vnaprejšen dogovor.

  Komunikacija naročnika z izvajalcem je telefonska 02/ 3003 500, po elektronski pošti tronpos@comtron.si in preko spletnega portala www.tronpos.si.

   

        X.            PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  Izvajalec zagotavlja, da:
  • programska oprema deluje tako, kot je opisano v uporabniških navodilih,
  • bo uporabniška navodila objavil na spletni strani,
  • ima programski izdelek funkcionalnosti navedene v uporabniških navodilih  in je izdelan v skladu s pravili stroke,
  • programska oprema ustreza zahtevam, ki so predpisane s strani  DURS-a,
  • bo po prejemu naročila in plačila za pravico do uporabe licence izvršil licenciranje programske opreme pri naročniku,
  • bo osvežene verzije programske opreme za naročnike, ki so do nje upravičeni, objavil na spletni strani programske opreme.

   

  Izvajalec se zavezuje, da:

  • si bo prizadeval pravilne prijave odpraviti v najkrajšem možnem času,
  • si bo prizadeval naročniku omogočiti namestitev osvežene verzije programske opreme z ustreznimi uskladitvami z zakonodajo vsaj 7 delovnih dni pred datumom, ko spremembe zakonodaje za naročnike postanejo zavezujoče, če bodo vsi pogoji za spremembo zakonodaje vnaprej jasni in znani v primernem času,
  • bo vodil evidenco del, ki jih bo opravil,
  • bo v roku petih delovnih dni po podpisu najemne pogodbe in plačilu prvega obroka naročniku izročil licenčno kodo produkta s katero mu bo omogočil uporabo programske opreme.

   

  Pravice izvajalca so:

  • naročniku onemogočiti uporabo programske opreme v primeru kršitev določil iz pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja in v primeru zamude s plačilom, do prenehanja kršitev oziroma poplačila vseh zapadlih obveznosti,
  • odločanje o tem, ali in kdaj bo spremembe in izboljšave vgradil v programsko opremo.

   

      XI.            PLAČILO IN STROŠKI UPORABE PRODUKTA

  Izvajalec omogoča uporabo programske opreme brez začetnih stroškov. To pomeni, da je uporaba programske opreme TRONpos WINDOWS prvih 30 dni ali TRONpos ANDROID  prvih 30 računov, ki jih izstavi naročnik brezplačna. Po pretečenem brezplačnem obdobju, mora naročnik, če želi nadaljevati z uporabo programske opreme, skleniti s izvajalcem pogodbo o najemu programske opreme TRONpos ali pogodbo o nakupu pravice do uporabe licence za programsko opremo.

   

  Podporne storitve, ki jih izvaja izvajalec se obračunavajo v 30 minutnih intervalih, pri čemer šteje vsak začet interval. Cene podpornih storitev so določene v ceniku izvajalca, ki je objavljen na spletni strani izvajalca.

  1 ura podpornih storitev v rednem delovnem času izvajalca (od 8.00 do 16.30 od ponedeljka do petka) šteje kot 1 ura podpornih storitev. 1 ura podpornih storitev izven rednega delovnega časa izvajalca (od 6.00 do 8.00 ter od 16.30 do 22.00 od ponedeljka do petka), se obračunajo tako, da se osnovna cena iz cenika izvajalca poveča za 30%.  1 ura podpornih storitev v nočnem času (od 22:00 do 06.00 od ponedeljka do petka) in ob dela prostih dnevih, se cena storitve obračuna tako, da se osnovna  cena iz cenika izvajalca poveča za 50%.

  Izvajalec je upravičen do povrnitve potnih stroškov in časa na poti, kadar izvaja podporo na lokaciji naročnika, po veljavnem ceniku izvajalca oziroma po pogodbi o podpori in osveževanju.

  Izvajalec do 5. delovnega dne vsak mesec za pretekli mesec naročniku izstavi račun v valutnem roku 30 dni.

   

  V primeru zamude pri plačilu računa je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

  Če naročnik ni poravnal vseh zapadlih obveznosti do izvajalca, izvajalec ni dolžan izvajati podpornih storitev, osveževanja in drugih dogovorjenih storitev.

  Vračilo plačila ni mogoče, če je bila programska oprema TRONpos že uporabljena.

   

    XII.            VAROVANJE DOSTOPA, ZAUPNOST IN ZAŠČITA PODATKOV

  Izvajalec se obvezuje, da bo varoval osebne in poslovne podatke svojih naročnikov. V ta namen izvajalec uporablja različne varnostne tehnologije, ki pomagajo zaščititi podatke pred nepooblaščenimi osebami. Podatki se hranijo na strežnikih, ki se nahajajo v varovanih objektih in do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe.

  Izvajalec je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe produkta. Izvajalec bo uporabil vse možne tehnične in ekonomične dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke naročnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja, če tretji osebi uspe priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, nelegalen (npr. vlom) ali legalen (npr. odločba sodišča). Izvajalec ni odgovoren, če dopusti dostop državnim in drugim organom, ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje RS pravico do dostopa do teh podatkov.

  Izvajalec bo poskrbel, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov.

  Naročnik se zavezuje, da bo svoje poslovne podatke varoval tako, da jih bo dnevno varoval na izmenljivem mediju. Naročnik je zadolžen za shranjevanje in arhiviranje izmenljivih medijev z varnostnimi kopijami podatkov. Hkrati se zavezuje poskrbeti za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel in jih ne bo v nobenem primeru posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel je naročnik dolžan o tem takoj obvestiti izvajalca, ki lahko dodeli novo geslo in pomaga pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel naročnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le teh.

   

  XIII.            PIŠKOTKI

  Kaj je piškotek? Piškotek je majhna datoteka, ki običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na naročnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Piškotki so v prvi vrsti namenjeni zagotavljanju delovanja spletne strani. Poleg tega lahko z njimi zagotovimo boljšo naročniško izkušnjo.

  Kje se piškotki uporabljajo na naši spletni strani?
  Na spletni strani uporabljamo dve skupini piškotkov. Prvi so nujno potrebni za delovanje spletne strani, brez katerih ni možno zagotoviti storitev (sem spadajo na primer identifikacija posamezne brskalne seanse). Druga skupina piškotov je namenjena izboljšanemu delovanju spletne strani. Med te piškotke spada spletna analitika, katera nam omogoča primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev.

  Piškotki tretjih
  Poleg lastnih piškotkov uporabljamo tudi piškotke tretjih (npr: Facebook, Najdi.si,...). Če želite informacije kako tretje osebe uporabljajo piškotke, preverite pravilnike uporabe na njihovih spletnih mestih.

  IME PIŠKOTKA

  SKUPINA

  NAMEN

  TRAJNI ALI SEJNI PIŠKOTKI

  Lastni piškotki oz. s strani tretjih

  ASP.NET_SessionId

  nujno potreben

  Idnetifikacija posamezne brskalne seanse

  Sejni

  lastni piškotek

  ASPXANONYMOUS

  nujno potreben

  Idnetifikacija neznanega naročnika. Piškotek ne vsebuje osebnih informacij.

  Sejni

  lastni piškotek

  cc_cookie_accept

  nujno potreben

  Shrani naročnikovo nastavitev glede piškotkov

  Trajni

  lastni piškotek

  cc_cookie_decline

  nujno potreben

  Shrani naročnikovo nastavitev glede piškotkov

  Trajni

  lastni piškotek

  __utma

  izboljšano delovanje

  Štetje števila obiskov

  Trajni

  Google Analyitics

  __utmb

  izboljšano delovanje

  Začetek obiska

  Trajni

  Google Analyitics

  __utmc

  izboljšano delovanje

  Konec obiska

  Sejni

  Google Analyitics

  __utmz

  izboljšano delovanje

  Od kje je naročnik prišel

  Trajni

  Google Analyitics

   

  XIV.            OMEJITEV ODGOVORNOSTI

  Izvajalec izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja s programsko opremo, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri naročnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja podatke na izvajalčevih spletnih straneh na lastno odgovornost. Izvajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno nastalo škodo, ki je ali bi lahko naročniku nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na izvajalčevih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh izvajalca.

  Izvajalec si prizadeva programski opremi zagotoviti popolno tehnično delovanje.

  Izvajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi bila posledica obratovalnega zastoja ali izgube na dohodku ali dobičku, prav tako ne nosi odgovornosti za izgubo podatkov in škodo, katero bi povzročile motnje ali prekinitve v delovanju programske opreme iz različnih vzrokov.

  Izvajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja naročnika.

  Izvajalec ne prevzema odgovornosti za posredno ali neposredno škodo,

   

    XV.            POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

  Nekatere povezave s spletne strani izvajalca vodijo na druge spletne strani, ki jih izvajalec ne upravlja, ne nadzoruje niti ne preverja njihove vsebine. Izvajalec ponuja te povezave naročniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani izvajalca in ne pomenijo nobenih povezav med izvajalcem in naročnikom teh povezanih spletnih strani. Izvajalec ne odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi obiska teh spletnih strani.

   

  XVI.            AVTORSKE PRAVICE

  Vsa vsebina, ki jo vsebuje programska oprema ali jo lahko vsebuje programska oprema v prihodnosti vključno z vsemi slikami, fotografijami, videi, vodniki, zvočnimi posnetki, drugimi besedili, članki, tekstom, logotipi in/ali katerimi koli drugimi oblikami intelektualne lastnine je v lastni izvajalca. Naročnik lahko s programsko opremo ravna zgolj tako, da lahko namesti programsko opremo na toliko delovnih postaj, kolikor licenc ima zakupljenih. Naročnik ne sme kopirati tiskane dokumentacije, ki spremlja ali je del programske opreme, vse v skladu z varstvom avtorskih in sorodnih pravic določenih z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3, Uradni list RS, št. 16/2007, s spremembami).

   

  XVII.            IZBIRA PRAVA, SODNA PRISTOJNOST IN KRAJEVNA PRISTOJNOST SODIŠČA

  Za vsa razmerja med izvajalcem in naročnikom velja zakonodaja Republike Slovenije. Spori izvirajoči iz pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence, pogodbe o podpori in osveževanju, osveževalne pogodbe, splošnih pogojev in drugih pogodb sklenjenih s izvajalcem, se rešujejo sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni mogoča je za reševanje sporov nastalih iz razmerja med izvajalcem in naročnikom izključno pristojno sodišče v Mariboru v RS.

   

  XVIII.            KONČNE DOLOČBE

  Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja, cenika in drugih sprememb brez predhodnega soglasja naročnika. V primeru, da se naročnik ne strinja s spremembami  lahko odpove pogodbeno razmerje, sicer se šteje, da spremembam ne nasprotuje in postanejo zanj zavezujoče.

  V primeru nespoštovanja določil splošnih pogojev lahko katerakoli pogodbena stranka odstopi od pogodbe v roku 90 dni. Odpovedni rok prične teči z dnevom prejema pisnega obvestila, da želi pogodbena stranka odstopiti od pogodbe. Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe brez odpovednega roka v primeru hujših kršitev pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja.

  Kadar so v pogodbi (pogodbi o podporni in osveževanju, pogodbi o osveževanju, pogodbi o najemu, pogodbi o poslovnem sodelovanju  ali pogodbi o nakupu pravice do uporabe licence) ali splošnih pogojih poslovanja opredeljeni roki, v katerih se mora izvajalec odzvati oziroma opraviti ali začeti opravljati določeno storitev, si izvajalec pridržuje pravico do daljših rokov v primeru okoliščin, ki ne izvirajo iz sfere izvajalca, v primeru, če naročnik ne zagotovi ustreznih pogojev za delo ali v primeru, da naročnik ni dokončal svojih nalog, kot izvirajo iz splošnih pogojev, pogodbe o podpori in osveževanju, pogodbe o osveževanju ali pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence programske opreme TRONpos.

  Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spremembe pogodbe in dopolnitve sklepali s soglasjem v pisni obliki aneksa k pogodbi.

  Splošni pogoji poslovanja so navedeni na spletni strani izvajalca in naročnik je z njimi seznanjen ob podpisu pogodbe.


  V Mariboru, dne 14.5.2014

  Comtron d.o.o.    XIX.            POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
  (13. MEDNARODNI SEJEM OKUSOV GAST EXPO)

  1. člen

  Po teh pravilih prireja Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor (v nadaljevanju prireditelj) nagradno igro za zbiranja kontaktov v marketinške namene na 13. Mednarodnem strokovnem sejmu okusov GastExpo 2019 z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

  2. člen

  Nagradna igra je igra z namenom zbiranja kontaktov potencialnih strank in namene obveščanj e-novic podjetja Comtron in TRONpos. Dobitnih je 600 računov, nagrade so različne.  Nagradna igra bo potekala, v času sejma od 30.1. - 2.2.2019 v prostorih Gospodarskega razstavišča v Ljubljani. Potekala bo od 10. do 19. ure med 30.1. in 2.2. Nakup TRONpos produktov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Nagrada ni zamenljiva za gotovino.

  3. člen

  Na razstavnem prostoru 37 v dvorani A, bo mogoče izpolniti Podatkovni e-obrazec, bo potrebno izpolniti z e-mail naslovom. Če se obiskovalec razstavnega prostora TRONpos odloči sodelovati v nagradni igri, je primoran izpolniti obrazec s katerim se zaveže, da bo obveščen o novicah podjetja Comtron in TRONpos. Sledi kreairanje računa in tisk računa. Nagrade so:

   

  100x Brezplačna uporaba blagajne 3 mesece
  500x Brezplačna uporaba blagajne 1 mesec
   
   
   
   
   
   
   

  Žreb nagrade poteka v istem času, kot je sodelujoči izpolnil obrazec s podatki.

  4. člen

  V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki izpolnijo vsa predpisana polja v skladu s prejšnjim členom.

  5. člen

  Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre TRONpos in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad (v nadaljevanju prireditelj), ter za udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri oz. izpolnitvijo podatkovnega obrazca priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila nagradne igre so na vpogled na spletni strani TRONpos-a.

  6. člen

  Za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene obrazce prireditelj določa, da stranka ne more sodelovati v nagradnem žrebanju oz. ne more pristopiti k izdaji nagradnega računa.

  7. člen

  Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja dva-članska komisija: Iztok Tili in Domen Kovačič.

  Komisija spremlja oddajo izpolnjenih prijav na novice in predajo nagrade.

  8. člen

  Nagrajenci z dobitnimi računi prejmejo nagrado še tisti trenutek obiska razstavnega prostora 16.

  Nagrajenci dovoljujejo prireditelju s tem, ko izpolnijo obrazec in izjavljajo, da so seznanjeni z dejstvom, da se bodo osebni podatki sodelujočih obdelovali za poslovne namene prireditelja ter za obveščanje o akcijah in dogodkih Comtron d.o.o. podjetja. Sodelujoči jamčijo za pravilnost in popolnost podatkov izpolnjenega obrazca.

  S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da se strinja s pravili igre ter da se strinja s tem, da se njegovi osebni podatki uporabljajo v marketinške namene TRONpos-a – za obveščanje o akcijah in novostih TRONpos produktov.

  9. člen

  Comtron d.o.o. jamči nagrajencu za izročitev nagrad s celotnim svojim premoženjem.

  10. člen

  V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

  11. člen

  Pravila veljajo od 30.1.2019 dalje.


  V Mariboru, dne 24.1.2019
  Comtron d.o.o.


  I.                  SPLOŠNE DOLOČBE

  1.      člen

  (1) Organizator nagradne igre je Comtron d. o. o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator).

  (2) Kadar kot so-organizator nagradne igre sodeluje tudi poslovni partner organizatorja, ta zagotovi nagrade in izvede nagradno žrebanje, organizator pa izvede nagradno igro na svojih Spletnih straneh in/ali Facebook Profilih, kakor določeno v besedilu razpisa posamezne nagradne igre.

  (3) V primeru, da nagrade zagotovi poslovni partner organizatorja, ki ne želi sodelovati v vlogi in obveznostih so-organizatorja (v nadaljevanju pokrovitelj), vse aktivnosti tega prevzame organizator.

  II. POGOJI SODELOVANJA

  2.      člen

  (1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

  (2) K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki Spletne strani, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače. Obiskovalec se na Spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba Spletne strani je brezplačna. V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

  (3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga Comtron d. o. o. ne zaračunava.

  (4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

  Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  - strošek dostopa do interneta;

  - strošek prenosa podatkov z interneta.

  (5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Comtron d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani.

  (6) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

  III. POTEK NAGRADNE IGRE

  3.      člen

  Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je v opisu posamezne nagradne igre objavljene na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

  IV. PRAVILA NAGRADNE IGRE

  4.      člen

  (1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je opredeljen v vsebini posamezne nagradne igre, ki je objavljena na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

  (2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

  (3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

  Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  » udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

  » je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

  » udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

  » v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

  V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

  (4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

  (5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

  (6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

  (7) S pristopom k nagradni igri se udeleženec strinja s prejemanje elektronskih promocijskih sporočil podjetja Comtron d.o.o..

  (8) Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  » uporabniške vsebine, objavljene na Spletni strani in/ali Facebook Profilu;

  » nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev;

  » nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;

  » kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  (9) Udeleženec je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih posreduje. Udeleženec se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:

  » na katerih bodo tretje osebe oz. njihovi osebni podatki;

  » ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb;

  » ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.

  Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do udeleženca vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne in udeleženca, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev, odstrani s spletnega mesta in izloči iz nagradne igre.

  Udeleženec, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju, so-organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

  V. NAGRADE

  5.      člen

  (1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

  (2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

  (3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

  VI. ŽREBANJE NAGRAD

  6.      člen

  (1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

  (2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani in/ali Facebook Profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Tržaška cesta 21, 2000 Maribor) ali so-organizatorja.

  VII. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

  7.      člen

  (1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook Profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na Spletni strani.

  (2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«) in na Spletni strani.

  (3) Seznam nagrajencev bo objavljen na Spletni strani in/ali Facebook Profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede so-organizator, bo seznam objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

  (4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

  VIII. PREVZEM NAGRAD

  8.      člen

  (1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila.

  (2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado. 

  (3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

  Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

  (4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Tržaški cesti 21, 2000 Maribor.

  Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

  (5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

  IX. VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

  9.      člen

  (1) Organizator Comtron d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  (2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

  (3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev z njihovimi podatki. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

  (4) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s posredovanje podatkov so-organizatorju, bo organizator po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval so-organizatorju. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.

  (5) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

  (6) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov .

  Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  » elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

  » ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

  » kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

  » davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji).

  (7) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

  (8) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

  (9) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

  (10) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

  (11) V času upravljanja osebnih podatkov ima udeleženec pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

  X. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

  10.  člen

  (1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

  (2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

  (3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

  (4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: comtron@comtron.si .